Nieudane małżeństwo? Sprawdź, co czeka Cię podczas rozwodu.

     Z roku na rok rośnie liczba rozwodów w Polsce. Według statystyk małżonkowie kończą swój związek z powodu niezgodności charakterów, zdrad, rzadziej z powodu dłuższej nieobecności. Okazuje się, że to małżeństwa zamieszkujące miasta częściej decydują się na rozprawę w sądzie, podczas gdy pary z małych miejscowości boją się zdecydować na trwałą separację. Czy rzeczywiście istnieją powody do obaw? Jak przygotować się do batalii sądowej z małżonkiem?

Przebieg rozwodu w sądzie

       Jak pokazują statystyki opisujące rozwód Adwokat Wrocław co roku jest świadkiem ponad 3500 rozpadów małżeństwa. Choć nie istnieje jedna przyczyna, która popychałaby pary do tego kroku, to liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Jak wygląda sama rozprawa w sądzie? Pierwszym krokiem jest napisanie pozwu i złożenie go we właściwej organizacji. Warto postawić na pomoc profesjonalnego adwokata, który przygotuje zwięzły wniosek o rozkład pożycia. Po kilku miesiącach od złożenia wniosku sąd wyznacza pierwszą rozprawę. Gdy stanowisko wnioskującego się nie zmieni, wówczas dochodzi do przesłuchania stron. Dla organu państwowego ważne podczas orzekania jest to, czy między małżonkami istnieją łączące ich więzi fizyczne i psychiczne.

Przesłanki przemawiające za odmową udzielenia rozwodu

     Może się bowiem okazać, że sąd nie zadecyduje o rozwodzie. Najczęściej dzieje się tak w przypadku odkrycia więzi fizycznej miedzy małżonkami. Jeśli w czasie postępowania sądu dojdzie do sporadycznych kontaktów seksualnych, to jest to przesłanka do odmowy rozwodu. Ważne jest więc, by zachowywać się konsekwentnie. Sąd wnikliwie bada dowody i stara się określić, czy między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia, a także kogo obarczyć winą za rozwód.

Podczas rozwodu ważne jest również dobro dzieci

       Ważne, by podczas rozwodu zabezpieczyć przyszłość dzieci. W toku postępowania może zostać udzielona opieka nad małoletnimi dziećmi, a także świadczenia alimentacyjne. Sąd może korzystać z różnych sposobów na ustalenie prawa do opieki – na przykład może zlecić wykonanie wywiadu środowiskowego.

Koszty rozprawy rozwodowej

      Małżonkowie decydujący się na rozwód muszą pamiętać, że obsługa przez sąd i mecenasów kosztuje. Już samo złożenie pozwu w sądzie wiąże się z wydatkiem 600 złotych, a gdy strony korzystają z pomocy radców prawnych – wówczas należy zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Małżonkowie, którzy podczas rozprawy domagają się również podziału majątku muszą zapłacić 1000 zł, a gdy są zgodni co do rozdzielenia zgromadzonego majątku – 300 zł. Składając pozew o rozwód można ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia opłat sądowych – decyzja należy do organu orzekającego.

Wynagrodzenie dla pełnomocnika

     Do kosztów rozwodu należy doliczyć również wynagrodzenie pełnomocnika. Pełniący funkcję przedstawiciela przed sądem adwokat z Katowic i nie tylko będzie stanowić dla usługobiorcy koszt minimum 720 złotych. Jest to stawka minimalna, ustalona jako wynagrodzenie dla pełnomocników w sprawach rozwodowych. Oczywiście kwota ta może ulec zwiększeniu – wszystko zależy od doświadczenia adwokata, miejsca jego pracy, czy skomplikowania danej rozprawy.

Kiedy trzeba płacić alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie?

     Po orzeczeniu rozwodu przez sąd przyznanie alimentów na dzieci wydaje się oczywiste. Bardziej wątpliwą kwestią dla byłych małżonków okazuje się żądanie świadczeń od… siebie nawzajem. W Polskim prawie istnieją jednak przepisy pozwalające na występowanie w sądzie z wnioskiem o przyznanie alimentów od byłego partnera. Kiedy można je otrzymać?

Możesz żądać alimentów od byłego małżonka 

      Okazuje się, że nie tylko dzieci mają prawo do otrzymywania alimentów z tytułu rozwodu swoich rodziców. Wniosek o świadczenie wobec byłego partnera w szczególnych przypadkach może złożyć również sam małżonek. Świadczenie ma wówczas formę pomocy w utrzymaniu, a alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie mają pomóc mu w określonych w przepisach sytuacjach. Istotne znaczenie w przyznaniu świadczenia ma to, kto ponosi winę za rozpad pożycia.

Podstawa prawna w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 

      Prawo do alimentów od byłego małżonka regulowane jest przepisami z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 60 ściśle określa sytuacje, w których występuje obowiązek alimentacyjny wobec byłego partnera. Według zapisu w kodeksie o świadczenie może starać się małżonek, który nie jest winny rozkładowi pożycia i znajduje się w niedostatku. Sąd może pozytywnie rozpatrzyć także prośbę małżonka niewinnego, który nie pozostaje w niedostatku, jednak rozwód znacząco pogarsza jego sytuację materialną. W obu przypadkach świadczenie pokrywać ma usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. 

Rozwód bez orzeczenia o wyłącznej winie małżonka

       W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewija się termin określający „małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia”. Jak wygląda możliwość wystosowania żądania o alimenty, gdy rozwód udzielony został partnerom bez orzekania o wyłącznej winie? Wówczas obie strony mogą żądać od siebie świadczenia, gdy zachowane są pozostałe przesłanki, a więc niedostatek lub pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku rozwodu. Wniosek o przyznanie alimentów może złożyć partner winny wobec winnego oraz niewinny wobec niewinnego. 

Świadczenie przyznawane w ograniczonym terminie

     Otrzymanie alimentów od byłego małżonka nie oznacza jednak, że świadczenie przyznane jest dożywotnio. Art. 60 KRiO ściśle reguluje termin, w którym partner ma obowiązek płacić alimenty wobec swojego eks. Po pierwsze, wygasa on w momencie, gdy strona otrzymująca świadczenie zawrze nowe małżeństwo. Gdy w toku postępowania zobowiązanym do płacenia alimentów była osoba niewinna, wówczas jest ona zwolniona z opłat po upływie 5 lat od orzeczenia sądu. Na wniosek strony sąd może jednak przedłużyć ten termin.

Co zrobić, gdy były małżonek unika płacenia? 

      Podobnie, jak w przypadku unikania płacenia alimentów wobec dzieci, tak również świadczenia między byłymi małżonkami chronione są przez prawo. Jeśli osoba zobowiązania do przekazywania pieniędzy na rzecz świadczeniobiorcy unika płacenia, wówczas fakt ten należy zgłosić prokuratorowi. Okazuje się bowiem, że za uporczywe unikanie opłat grozić może pobyt w więzieniu przez okres dwóch lat. W dochodzeniu swoich praw pomóc może również komornik. 

Czytaj dalej na stronie Kancelarii: https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Przebieg sprawy rozwodowej – jak wygląda ten proces?

Nie każdy gotowy jest na wzięcie rozwodu. Często wiąże się to z różnymi nieprzyjemnościami. Dlatego też dowiedzenie się co czeka osobę zaangażowaną w takie działania może być dla niej naprawdę pomocne. W jaki sposób przebiega sprawa rozwodowa? Tego warto dowiedzieć się z naszego artykułu.

Wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji. Prokurator lub przedstawiciel prawny danej osoby nie może rozpocząć opisywanej sprawy. Pozew o rozwód ma charakter osobisty, dlatego musi być to jedynie decyzja małżonka, wyrażona i potwierdzona na oficjalnym piśmie rozwodowym. Taki pozew powinien zawierać podstawowe, ale również decydujące o dalszym przebiegu sprawy informacje. Zazwyczaj pozywa się drugą stronę wprost, ale można też od samego początku dogadać się we wszystkich kwestiach i przeprowadzić to w sposób bardziej kontrolowany.

Kiedy rozwodu wziąć nie można?

Są jednak pewne znaczące ograniczenia względem wzięcia rozwodu. Sąd może podkreślić, że nie pozwalają mu one wydać korzystnego choćby dla jednej ze stron decyzji, przez co sprawa zostaje odrzucona. Do takich sytuacji należą przede wszystkim kwestie związane z dziećmi. Jeśli ewidentnie ucierpią one po wydaniu wyroku rozwodowego, a dodatkowo są małoletnie, wtedy sąd zazwyczaj odrzuca sprawę. Samo pojęcie współżycia społecznego, czyli nadmierne konflikty, zdecydowanie wpływające na wszystkie osoby należące do najbliższej rodziny, także potrafią być przeszkodą. Ostatnim z popularnych powodów zapobiegających rozwodom, jest wniosek złożony przez jedynie winnego rozpadowi związku małżonka. Jedynie zgoda tej drugiej strony na wzięcie rozwodu anuluje tego typu problem, w innym przypadku, taki wniosek jest odrzucany.

Same koszty również potrafią być znaczącym ograniczeniem. Jeśli odnieść się do państwowych instytucji, takich jak sądy, to pobierają one stało opłatę za wniesienie wniosku w wysokości 600 zł. Można w każdej chwili otrzymać odpis orzeczenia dotyczącego sprawy rozwodowej, który kosztuje 6 zł od strony, co przy kilkuset stronach może wynieść naprawdę dużo. Każde orzeczenie powiązane ze sprawą, takie jak o eksmisji małżonka czy podziale majątku kosztuje dodatkowe od 300 zł do 1000 zł. Do tego dochodzą kwestie alimentacyjne, które również powiązane są z kolejnymi kosztami. Oprócz państwowych opłat, niezbędne jest też wynajęcie adwokata. Rozwód Złotów z powodzeniem poprowadzi Krzysztof Śpiewak, doświadczony specjalista w takich sprawach, posiadający korzystny cennik swoich usług.

Spotkania w sądzie

Cały proces rozpoczyna się od rozpatrzenia sprawy przez sąd na rozprawie. Rzadko kiedy wystarcza na to jedno spotkanie sędziego z wnioskodawcą i pozwanym, chyba, że istnieje pomiędzy stronami porozumienie lub wina danego małżonka jest ewidentna i kompletnie nie pozostawiająca pola do dyskusji. Podczas takiej rozprawy następuje przesłuchanie. Sąd może też zarządzić przesłuchania dzieci, nawet małoletnich powyżej 13 roku życia, przez specjalistów z asystą psychologa. Często jednak nie dochodzi do tego typu sytuacji, ponieważ w przypadku dzieci lub wnuków nawet jednej ze stron, takie ograniczenie wiekowe wzrasta do 17 roku życia.

Jeśli w trakcie wyniknie, że jednak istnieją przesłanki do utrzymania małżeństwa, sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego. W przypadku, gdy sytuacja jest negatywna w dalszym ciągu, pomimo rozpraw, sędzia musi orzec o winie którejś ze stron lub obu i wydać wyrok. Podczas ostatnich spotkań w sądzie, budowany jest grunt pod rozplanowanie opieki nad dziećmi, podział majątku, alimentów i innych kwestii. Oczywiście istnieje też możliwość odwołania się od niekorzystnego wyroku. Poprzez współpracę z ekspertem, zajmującym się zawodowo rozwodami, ma się zazwyczaj większe szanse na powodzenie i mniejsze zagrożenia emocjonalne oraz ostatecznie majątkowe.

Koszty rozwodu – Prawnik, opłaty sądowe

    Rozwód jest zawsze dużym przeżyciem dla małżonków oraz ich dzieci, ponadto koszty przeprowadzenia procedury rozwodowej w sądzie wymagają sporych nakładów finansowych. Trzeba zadecydować, czy sporządzenie pozwu zostanie wykonane samodzielnie, czy zostanie to powierzone adwokatowi. Najczęściej ludzie udają się do kancelarii prawniczej, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy przy sporządzeniu pozwu. A jeżeli między małżonkami jest konflikt i nie mogą dojść do porozumienia odnośnie opieki na dziećmi, wypłacania alimentów, sprawiedliwego podziału majątku, adwokat okazuje się nieodzowny.

Ile kosztuje rozwód?

    Korzystając z usług adwokata i powierzając mu reprezentowanie swoich interesów w sądzie, czyli ustanowienia go pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej trzeba liczyć się z odpowiednimi kosztami. Wynagrodzenie pełnomocnika jest uzależnione od miejsca zamieszkania oraz złożoności sprawy. Jednak najniższy koszt związany z pełnomocnictwem zagwarantowany w przepisach wynosi 720 złotych (netto). Dotyczy to najprostszych spraw przy rozwodzie bez orzekania o winie, natomiast w przypadku ustalania strony winnej rozpadu małżeństwa koszt zatrudnienia pełnomocnika wynosi 1080 złotych (netto). Trzeba mieć, świadomość, że przy sprawach skomplikowanych wymagających zbierania dowodów winy, przesłuchiwania świadków koszt może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.

Ile wynosi opłata sądowa przy sprawie rozwodowej?

   Analizując, ile kosztuje rozwód, trzeba wziąć także pod uwagę, koszty sądowe, które muszą zostać uiszczone. Opłata sądowa została ustalona na kwotę 600 złotych i należy ją wpłacić w ciągu sześciu dni od daty złożenia pozwu w sądzie. W przeciwnym wypadku pozew zostanie oddalony. Przy niektórych okolicznościach można starać się o zwolnienie z opłaty sądowej. Jeżeli rozwód będzie rozpatrywany bez orzekania o winie, połowa kosztów opłaty (300 złotych) trafi do powoda, pozostała suma zostanie równo podzielona między małżonków (po 150 złotych). Inaczej jest, gdy rozwiązanie małżeństwa ma nastąpić z orzekaniem o winie, w takiej sytuacji, całą kwotę (600 złotych) będzie musiała pokryć strona uznana za winną rozpadu małżeństwa.

Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu?

   Do sprawy rozwodowej mogą dojść inne wnioski takie jak: ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dzieci, podział majątku wspólnego, opinie rzeczoznawców, a to wszystko wiąże się z wyższymi kosztami. I tak:

 • Przyznanie alimentów – opłata to 5% wysokości zasądzonej sumy. Jedynie rozprawa o alimenty bez sprawy rozwodowej jest wolna od kosztów.   
 • Podział majątku – opłata sądowa to 300 złotych w przypadku zgodności małżonków, co do sposobu podziału majątku. Jeżeli między małżonkami jest konflikt i podziałem będzie zajmował się sąd, opłata sądowa wyniesie 1000 złotych.
 • Eksmisja małżonka z mieszkania – orzeczenie wydane przez sąd opłata to 200 złotych.
 • Ustalenie odwiedzin dziecka – opłata 40 złotych.
 • Odpis orzeczenia sądowego – 6 złotych za jedną stronę.

    W przypadku konieczności przedłożenia opinii z Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego w sprawie władzy rodzicielskiej koszt wyniesie od 300 do 500 złotych. Jeżeli opinia nie będzie wystarczająca i zostanie ustalony kurator, jako osoba nadzorująca kontakty z dzieckiem, koszty znacznie wzrosną (nawet kilka tysięcy złotych).

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

    Jeżeli brakuje funduszy na uzyskanie rozwodu na drodze sądowej, powód może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. W takim przypadku należy złożyć stosowany wniosek, przedłożyć zaświadczenie ukazujące sytuację materialną, która niepozwala dokonać opłat. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli powód otrzyma taką zgodę, ale sąd orzeknie jego winę za rozpad małżeństwa, będzie on musiał pokryć wszystkie koszty sądowe, również te poniesione przez drugą stronę.

Weksel – czym jest i do czego służy?

Dosyć często można usłyszeć, że kredyt jest zabezpieczony wekslem, lub ktoś zapłacił za coś wekslem. Czym jednak jest weksel i kiedy można się nim posługiwać? W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Czym jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zgadza się na bezwarunkową zapłatę określonej sumy w danym terminie drugiej ze stron. Tak więc zapłata nie jest zależna od innych czynników (np. umowa). W Polsce zasady obrotu oraz wystawiania weksli regulowane są w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe. Weksel jest dobrym sposobem np. na zabezpieczenie się przed niespłacaniem udzielonego kredytu. Osoba, która posiada weksel, w łatwy sposób może dochodzić swoich praw majątkowych na drodze sądowej.

Weksel – uczestnicy

Prawo wekslowe szczegółowo opisuje strony uczestniczące w wekslach. Są to:

 • Trasant – strona wystawiająca weksel;
 • Trasat – osoba, która zgadza się na bezwarunkową zapłatę kwoty oznaczoną na wekslu;
 • Reminent – pierwsza osoba, której wypłaca się sumę wekslową;
 • Akceptant – jest to trasat, który podpisał i zaakceptował weksel;
 • Domicylant – bank, w którym ustalono zapłatę weksla.

Decydując się na weksel, warto przed spisaniem tego dokumentu skontaktować się z profesjonalistami w dziedzinie prawa gospodarczego – kancelaria prawa gospodarczego Poznań.

Weksel – elementy dokumentu

Weksel musi zawierać kilka podstawowych informacji według prawa wekslowego:

 1. nazwa “weksel” w języku, w jaki wystawiono dokument;
 2. dokładna suma pieniężna, którą trasat zgadza się wypłacić;
 3. wskazanie trasata;
 4. wyznaczenie terminu płatności;
 5. oznaczenie miejsca (domicylant);
 6. wskazanie reminenta;
 7. data i miejsce wystawienia weksla;
 8. podpis wystawcy weksla.

Weksel in blanco – czym jest?

Ten typ weksla jest wypełniony tylko w części. Pomija się w nim takie dane jak np.: kwotę do spłaty lub terminu zapłaty. Weksel in blanco posiada podpis wystawcy lub akceptanta. Taki typ weksla jest dobrym zabezpieczeniem tylko dla jednej ze stron. Wystawiany weksel in blanco powinien być objęty dodatkowym porozumieniem (deklaracją wekslową), w którym obie strony ustalają jak i kiedy mają uzupełnić brakujące elementy weksla.

W jakim celu wystawia się weksle?

Weksel posiada kilka zastosowań. Funkcje weksla są następujące:

 • kredytowa – termin zapłaty udzielonego kredytu zostaje odroczony na termin wyznaczony przez weksel – wysokość spłaty może różnić się od udzielonego kredytu;
 • płatnicza – przy zakupie różnego rodzaju towarów i usług. Weksel nie jest uznawany za zapłatę (płatność następuje dopiero przy zapłacie sumy wekslowej);
 • obiegowa – przenoszenie praw wekslowych z jednej osoby na drugą;
 • gwarancyjna – weksel zwiększa pewność wykonania zobowiązań.

Adwokat ze specjalizacją w prawie spadkowym – jak wybrać?

Adwokat ze specjalizacją w prawie spadkowym – jak wybrać?

Spadkodawcy, spadkobiorcy oraz osoby, mocą obowiązujących przepisów prawa uprawnione do zachowku w wielu sytuacjach mają wątpliwości w zakresie koniecznych działań, określonych przez prawo spadkowe. Osoba, pragnąca zadysponować swój majątek na wypadek śmierci chciałaby dokonać wszelkich formalności, które gdy testament zacznie obowiązywać, nie przysporzą obdarowanym trudności i niejasności formalnych. W jaki sposób dokonać wyboru, aby adwokat prawo spadkowe wyróżniał się doświadczeniem i znajomością wszelkich możliwości, które mogłyby okazać się przydatne w celu przeprowadzenia przez procedurę spadkową?

Doświadczony adwokat prawo spadkowe Gdańsk

Dziedziczenie jest nierzadko skomplikowane w kwestiach prawnych, zwłaszcza jeżeli postanowienia spadkowe nie są ujęte zgodnie z wolą spadkobiorców. Osoby, które zainteresowane są postępowaniem, mającym na celu uzyskanie postanowienia o prawie do nabycia spadku, powinny skorzystać z usług specjalisty, który legitymuje się doświadczeniem w prawie spadkowym. Prawnik z doświadczeniem w dziedzinie prawa spadkowego przeprowadzi przez skomplikowaną procedurę nawet, jeżeli wraz ze spadkiem odziedziczone zostały długi.

Długi spadkowe, odrzucenie spadku lub pomoc w czynnościach, związanych z opodatkowaniem spadków i darowizn stanowią przedmiot działań radców prawnych i adwokatów, specjalizujących się w prawie spadkowym. Zawiłość i skomplikowanie nie stanowią trudności, która nie byłaby do pokonania. Adwokat prawo spadkowe Gdańsk jest specjalistą, który pomoże w dochodzeniu praw spadkowych, udowodnieniu prawa do zachowku, formalnoprawnym egzekwowaniu prawa do spadku oraz będzie reprezentował stronę podczas postępowania. 

Sprawy spadkowe, załatwiane za granicą

Spadkobiorca, który znajduje się poza granicami kraju spotyka utrudnienia logistyczne, ograniczające możliwość załatwienia spraw spadkowych w odpowiednim terminie oraz z pozytywnym efektem. Skorzystanie z pomocy adwokata, zajmującego się prawem spadkowym znacznie usprawni proces nabycia spadku, dochodzenie swojego udziału oraz umożliwi załatwienie wszystkich formalności zdalnie. Doskonała organizacja, wyjątkowa umiejętność wyczucia ludzkich emocji sprawiają, że adwokat prawo spadkowe do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i z zaangażowaniem. Przyjęcie lub odrzucenie spadku są często początkiem skomplikowanej drogi, jaką musi przejść nabywca, aby zrealizować zapisy testamentu.

Osobom, które nie zostały formalnie wydziedziczone, a przysługuje im prawo do zachowku jako osobom najbliżej spokrewnionym ze spadkodawcą w linii prostej,  z chęcią wytłumaczy. Aby wybrać najlepszego specjalistę, warto zasięgnąć opinii klientów, zadowolonych z usług prawnika. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą niewywiązanie się z postanowień spadkowych, dlatego specjalista powinien odpowiedzialnie informować klientów w zakresie przepisów prawa oraz obowiązków, wynikających z udziału w postępowaniu spadkowym. 

Poszukiwanie mienia to jedna z częściej wykonywanych usług detektywistycznych w Częstochowie

Usługi detektywistyczne w Częstochowie 

Wbrew powszechnej opinii praca detektywa to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych lub rozwiązywanie tajemniczych zbrodni, którym nie mogła podołać policja. Wachlarz usług oferowanych przez tego typu firmy jest dużo bardziej szeroki. Jednym z typów zadań, które dostaje detektyw w Częstochowie jest poszukiwanie mienia.

Trudny proces poszukiwania mienia warto oddać profesjonaliście

Poszukiwanie mienia jest trudnym zadaniem, którego wykonanie warto oddać specjalistom w tej dziedzinie. Pozwoli to zaoszczędzić wiele czasu, zminimalizować stres związany z nieprzyjemną sytuacją oraz mieć pewność że cały proces przebiega zgodnie z prawem. Szukając frazy prywatny detektyw Częstochowa w internecie, postępujemy zgodnie z głosem rozsądku. Warto wydać pewna kwotę na profesjonalne usługi detektywistyczne i mieć spokojną głowę – przestać martwić się nieprzyjemnym tematem. Nie sposób nie docenić wkładu policji w proces doprowadzenia do odzyskania własności. Jednak dużo bardziej skuteczne poszukiwanie mienia występuje w przypadku współpracy agencji detektywistycznej i państwowych organów ścigania. Detektyw wspiera głównie w najtrudniejszym elemencie procesu – lokalizacji skradzionego bądź zaginionego majątku. Następnie policja ma za zadanie odzyskać mienie i doprowadzić do dostarczenia do prawowitego właściciela.

Majątek tracą zarówno firmy jak i osoby prywatne

Prywatny detektyw Częstochowa jest fraza wyszukiwana zarówno przez osoby prywatne jak i przez większe przedsiębiorstwa. Niestety zdążają się również przykre sytuację rodzinne, które muszą być rozwiązane z wykorzystaniem usług prywatnego detektywa. Poszukiwanie mienia odbywa się wówczas w nieco bardziej prosty sposób. Wyzwanie stanowi odszukanie konkretnych osób, które są podejrzewane o dokonanie przywłaszczenia. Warto wówczas zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy, dzięki czemu możemy liczyć na zachowanie ważnej dla spokoju rodziny dyskrecji. Jest to również istotna kwestia w przypadku dużych korporacji chcących uniknąć niepotrzebnego skandalu.

Odszkodowanie za wypadek – wybrać firmę odszkodowawczą czy adwokata?

Uzyskanie odszkodowania za wypadek to proces często długi i skomplikowany, dlatego tak ważna jest pomoc w tym zakresie. Można skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata lu firmy odszkodowawczej. Która opcja jest lepsza?

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych czy wypadkach w pracy są coraz bardziej świadome swoich praw i często nie zgadzają z decyzją ubezpieczycieli – z wyceną świadczeń – które często są zaniżane lub bezpodstawnie odrzucane.

Firma odszkodowawcza

Główną różnicą między kancelaria prawną a firmą odszkodowawczą jest zakres posiadanych kwalifikacji. Założenie firmy ubezpieczeniowej nie wymaga bowiem posiadania specjalnych kwalifikacji, dlatego taką firmę może założyć każdy.

Agenci firm ubezpieczeniowych to zazwyczaj osoby, niemające wiele wspólnego z prawem. Ich głównym celem jest pozyskanie klienta, dlatego często można się spotkać takich agentów, np. w szpitalach.

Klienci firm odszkodowawczych często borykają się z długim czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania uzyskanego przez firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę środków, a firma ubezpieczeniowa nie jest w żaden sposób ograniczona w czasie. Dodatkowo samo wynagrodzenie firm ubezpieczeniowych często znacznie przewyższa koszty pomocy prawnej adwokata i co najważniejsze, nie jest z góry określone. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe określają swoje wynagrodzenie jako procent od uzyskanego odszkodowania, nawet zdarza się, ze jest to 35%.

Adwokat do spraw o odszkodowanie

Znając realia funkcjonowania firm odszkodowawczych, warto pokusić się o znalezienie adwokata od spraw o odszkodowanie. Można zacząć od sprawdzenia w internecie opinii o kancelarii prawnej, sprawdzenie jego doświadczenia i kompetencji w sprawie odszkodowawczej. Wybierają adwokata mamy niejako zagwarantowane świadczenie usług na odpowiednim poziomie, np. tajemnica adwokacka, odpowiednie zabezpieczenie itp.

Udowodnienie niekaralności przed pracodawcą

Obowiązkiem w wielu branżach ciążącym na starającym się o zatrudnienie jest udowodnienie bycia osobą niekaraną, która nie figuruje w oficjalnych państwowych bazach osób skazanych za przestępstwa. Jest to miejsce, w którym to odnotowywane są wszystkie sprawy karne, a także niektóre inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może wymagać okazania się zaświadczeniem?

Nie ma w tej kwestii przepisów prawnych. Co do zasady, o zaświadczenie o niekaralności może zapytać nas każdy przyszły pracodawca. Nie musi to być przyjęcie do służb lub na stanowisko w samorządzie, wystarczy potrzeba pracodawcy. W przypadku starania się o pracę w służbach mundurowych zazwyczaj samodzielnie sprawdzają one Krajowy Rejestr Karny, z którego to pochodzi takie zaświadczenie.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Sprawa jest tutaj bardzo prosta, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można go składać zarówno w punktach informacyjnych, jak przez Internet. Opłata za wydanie wniosku wynosi dwadzieścia złotych. W punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zwykle zaświadczenie otrzymujemy od ręki, w przypadku złożenia drogą listową czas oczekiwania wynika głównie z czasu doręczenia wniosku i przesyłki zwrotnej z zaświadczeniem. W naszym imieniu o informację z rejestru występują również komisje wyborcze odpowiednie dla funkcji, na którą kandydujemy, w momencie rejestrowania nas jako kandydata. W tym przypadku jednak nie otrzymujemy raportu i zaświadczenia. W przypadku braku wpisów jesteśmy po prostu wpisywani na oficjalną listę kandydatów na dane stanowisko.

Poprawne przekazanie samochodu w formie darowizny

Darowizna samochodu to coś, co wbrew pozorom występuje bardzo często w naszym kraju. Jest to jedna z forma przeniesienia własności na kogoś nowego, kto nie był dotychczas jego właścicielem. Postaramy się wyjaśnić krok po kroku całą procedurę tejże darowizny.

Przygotowanie pojazdu do darowizny

W momencie kiedy chcemy złożyć darowiznę, powinniśmy naturalnie przygotować pojazd do tej czynności. Nie ma w naszym prawie ograniczeń co do tego, komu możemy składać darowiznę więc procedura nie różni się tutaj. Pierwszym krokiem jest przygotowanie pełnej dokumentacji pojazdu. Potrzebujemy aktualnej polisy OC, karty pojazdu w przypadku jej wydania i dowodu rejestracyjnego. Ponadto musimy pozbyć się z auta wszelkich zastawów bankowych. Auto musi być w pełni nasze i wolne od praw innych podmiotów.

Przekazanie samochodu

Podstawą przekazania auta jest umowa darowizny samochodu wypełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim musi być spisana między wszystkimi właścicielami owego pojazdu i wszystkimi obdarowanymi. Dane i podpis pod umową wymagane są od nich wszystkich. Ponadto potrzebujemy również dokładnych danych identyfikacyjnych takich jak numery rejestracyjne, marka i model, numer VIN i pojemność silnika. Do celów skarbowych potrzeba również podać wartość owego pojazdu. Nie wolno jej również zaniżać, gdyż urzędy dysponują ogólnymi wycenami dla wszystkich pojazdów występujących obecnie na rynku. To wszystko skutkuje brakiem problemów przy rejestracji i składaniu wszystkich opłat skarbowych.