Udowodnienie niekaralności przed pracodawcą

Obowiązkiem w wielu branżach ciążącym na starającym się o zatrudnienie jest udowodnienie bycia osobą niekaraną, która nie figuruje w oficjalnych państwowych bazach osób skazanych za przestępstwa. Jest to miejsce, w którym to odnotowywane są wszystkie sprawy karne, a także niektóre inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może wymagać okazania się zaświadczeniem?

Nie ma w tej kwestii przepisów prawnych. Co do zasady, o zaświadczenie o niekaralności może zapytać nas każdy przyszły pracodawca. Nie musi to być przyjęcie do służb lub na stanowisko w samorządzie, wystarczy potrzeba pracodawcy. W przypadku starania się o pracę w służbach mundurowych zazwyczaj samodzielnie sprawdzają one Krajowy Rejestr Karny, z którego to pochodzi takie zaświadczenie.

Jak otrzymać zaświadczenie?

Sprawa jest tutaj bardzo prosta, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Można go składać zarówno w punktach informacyjnych, jak przez Internet. Opłata za wydanie wniosku wynosi dwadzieścia złotych. W punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zwykle zaświadczenie otrzymujemy od ręki, w przypadku złożenia drogą listową czas oczekiwania wynika głównie z czasu doręczenia wniosku i przesyłki zwrotnej z zaświadczeniem. W naszym imieniu o informację z rejestru występują również komisje wyborcze odpowiednie dla funkcji, na którą kandydujemy, w momencie rejestrowania nas jako kandydata. W tym przypadku jednak nie otrzymujemy raportu i zaświadczenia. W przypadku braku wpisów jesteśmy po prostu wpisywani na oficjalną listę kandydatów na dane stanowisko.

Poprawne przekazanie samochodu w formie darowizny

Darowizna samochodu to coś, co wbrew pozorom występuje bardzo często w naszym kraju. Jest to jedna z forma przeniesienia własności na kogoś nowego, kto nie był dotychczas jego właścicielem. Postaramy się wyjaśnić krok po kroku całą procedurę tejże darowizny.

Przygotowanie pojazdu do darowizny

W momencie kiedy chcemy złożyć darowiznę, powinniśmy naturalnie przygotować pojazd do tej czynności. Nie ma w naszym prawie ograniczeń co do tego, komu możemy składać darowiznę więc procedura nie różni się tutaj. Pierwszym krokiem jest przygotowanie pełnej dokumentacji pojazdu. Potrzebujemy aktualnej polisy OC, karty pojazdu w przypadku jej wydania i dowodu rejestracyjnego. Ponadto musimy pozbyć się z auta wszelkich zastawów bankowych. Auto musi być w pełni nasze i wolne od praw innych podmiotów.

Przekazanie samochodu

Podstawą przekazania auta jest umowa darowizny samochodu wypełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim musi być spisana między wszystkimi właścicielami owego pojazdu i wszystkimi obdarowanymi. Dane i podpis pod umową wymagane są od nich wszystkich. Ponadto potrzebujemy również dokładnych danych identyfikacyjnych takich jak numery rejestracyjne, marka i model, numer VIN i pojemność silnika. Do celów skarbowych potrzeba również podać wartość owego pojazdu. Nie wolno jej również zaniżać, gdyż urzędy dysponują ogólnymi wycenami dla wszystkich pojazdów występujących obecnie na rynku. To wszystko skutkuje brakiem problemów przy rejestracji i składaniu wszystkich opłat skarbowych.

Często używane umowy: darowizna auta

Wydawać by się mogło, że jako właściciele majątku mamy prawo dysponować nim w dowolny sposób. Tymczasem przepisy prawa polskiego ściśle regulują kanały przekazywania własnego majątku osobom trzecim. Między innymi dlatego w naszym kraju ustanowiona została instytucja darowizny, której prawidłowe sformułowanie jest bardzo ważne dla jej funkcjonowania. W jaki sposób napisać umowę darowizny, by weszła ona w życie i obowiązywała?

Jak napisać umowę?

Podstawowym elementem umowy darowizny, której przedmiotem jest samochód powinny być data i miejsce podpisania dokumentu oraz szczegółowe oznaczenie osób podpisujących umowę. Ponadto ważny element to dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli zawarcie nazwy samochodu, jego numerów rejestracyjnych, czy roku produkcji. Dodatkowo warto określić także wartość przedmiotu darowizny, a także dzień, z którym wchodzi ona w życie. Ważne będą również oświadczenia darczyńcy i obdarowywanego o byciu właścicielem przedmiotu oraz o jego przyjęciu. Umowa darowizny samochodu sporządzona w ten sposób powinna zostać podpisana przez strony.

Co może być przedmiotem darowizny?

Pojęcie darowizny oznacza przeniesienie własności z przedmiotu należącego do darczyńcy na obdarowywanego. Mowa o nieodpłatnym porozumieniu zawartym między stronami. Sama umowa darowizny może dotyczyć dowolnej części majątku, a więc nie tylko samochodu. Bardzo często przekazywanie majątku na drodze darowizny dotyczy także nieruchomości. Z samym pojęciem darowizny w bliskim stopniu wiąże się pojęcie zachowku, jednakże na temat jego funkcjonowania warto poświęcić oddzielny artykuł.

Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Kodeks pracy rozróżnia sposoby rozwiązania stosunku pracy w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy i powodu jej zakończenia między pracownikiem a pracodawca.

Biorąc pod lupę ten podział można zaznaczyć, że stosunek pracy może być rozwiązany na skutek rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia , oświadczenie woli jednej ze stron bez zachowanego okresu wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki była umowa zawarta, z dniem zakończenia pracy, dla jakiej wykonania zawarto umowę. Umowa o prace na okres próbny ustaje z dniem upływu terminu na jaki ja zawarto, a wcześniej rozwiązana może być za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie

Oświadczenie w tej sprawie każdej ze stron należy zawrzeć na piśmie. Jeśli nie zostaje zachowany okres wypowiedzenia wynikający z przepisów (art. 52 k.p) zachodzić musza przesłanki, m.in. ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie trwania umowy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania danej pracy, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika dłuższej niż 1 miesiąc. Pracownik nie musi zachować okresu wypowiedzenia, jeśli np. zaświadczeniem lekarskim udokumentuje, że nie może wykonywać pracy na danym stanowisku bez uszczerbku na zdrowiu a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy, jaka mógłby świadczyć.

Inne formy rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy nawiązany inaczej, niż w oparciu o umowę o prace może zostać rozwiązany w innej formie. W przypadku powołania to odwołanie, z wyboru – to wygaśnięcie mandatu, mianowanie, spółdzielcza umowa o prace na wniosek albo np. przez wykluczenie członka spółdzielni itp.

Spadek a zachowek

Sprawy spadkowe są bardzo skomplikowane i niestety najlepsze rodziny przy sprawach spadkowych się kłócą. Zazwyczaj rzadko kto odpuszcza i o ile nie otrzymuje nic z spadku, to domaga się zachowku.

 

Czym jest zachowek.

 

Zachowek stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Jest to zazwyczaj połowa sumy, w sytuacji gdy osoba jest małoletnia bądź niezdolna do pracy zachowek wynosi ⅔ wartości.

 

Da zachowku mają prawo zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) oraz jego małżonek. Roszczenie o zachowek nie przysługuje natomiast rodzeństwu spadkodawcy ani innym dalszym krewnym lub powinowatym spadkodawcy.

 

Dziedziczenie zachowku.

 

Czasami jednak może zdarzyć się tak, iż spadkobierca nie zdąży z powodu własnej śmierci skorzystać z prawa zachowku, wtedy to zgodnie z prawem przysługuje dziedziczenie zachowku.

Według kodeksu cywilnego, uprawnieni do zachowku są zstępni i małżonek zmarłego oraz rodzice testatora. Jeśli chodzi o wysokość zachowku nic się tutaj nie zmienia.

 

Istnieją przepisy, dzięki którym możemy uchronić się przed wypłacaniem zachowku. Jednak trzeba się o to zatroszczyć jeszcze przed śmiercią osoby, od której będziemy mieć ewentualny spadek. Sprawa najczęściej tyczy nieruchomości.

Urlop dla taty z tytułu urodzenia dziecka.

Dla każdego rodzica, narodziny dziecka to wielkie wydarzenie. Świeżo upieczona mama sama potrzebuje sporo odpoczynku, po trudach porodu i w takiej sytuacji może liczyć na tatę, który zgodnie z prawem może złożyć wniosek o urlop ojcowski..

 

Czym jest urlop ojcowski.

Urlop ojcowski wynosi maksymalnie 2 tygodnie. Do 14-dniowego okresu urlopu wlicza się również soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Nie jest on tożsamy z urlopem tacierzyńskim i stanowi odrębne dni wolne. Pracodawca nie ma prawa tacie go odmówić. Urlop można wybrać w całości lub w dwóch częściach po tygodniu. Trzeba jednak pamiętać, iż przepisy narzucają maksymalny termin w którym młody tata musi takowy urlop wykorzystać a jest to do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Jak go otrzymać?

Aby otrzymać urlop ojcowski należy złożyć u pracodawcy stosowny wniosek. Musi on zostać złożony mim tydzień od daty kiedy pracownik zamierza z urlopu skorzystać. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć również akt urodzenia dziecka, który otrzymamy z urzędu.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co dalej?

Wiele osób dowiaduje się z dnia na dzień, że zostają zwolnieni z pracy. Dla niektórych to sytuacja dobra na zmiany, a dla niektórych tragedia, ponieważ rodzina na utrzymaniu i trzeba za coś żyć, ale spokojnie. Nie zostaniemy sami i bez niczego. Jeśli dobrze wszystko sprawdzimy i jeśli mamy odpowiednią umowę to wypowiedzenie umowy o pracę ma swoje prawa i obowiązki do spełnienia, czyli np. okres wypowiedzenia, jeśli nie jest to zwolnienie dyscyplinarne.

Pomoc doradców

Dostaliście wypowiedzenie o pracę? Macie jakiś czas tego wypowiedzenia, warunki są do spełnienia, a Wy nie wiecie co robić? Nie ma kłopotu, bo u doradców prawnych, u prawników znajdziecie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Musisz tylko wiedzieć gdzie i czego szukać.

Nie jesteś sam

Pamiętaj o tym, że wypowiedzenie umowy o pracę to nie jest koniec świata i nie możesz się załamywać. Nie jesteś z niczym sam! Walcz o swoje, miej swoje prawa i racje i szukaj nowej pracy, która może okazać się po prostu lepsza.