Mobbing w pracy

Mobbing w pracy jest zdarzeniem, o którym w miarę otwarcie się mówi zaledwie od kilku lat. Jednak pomimo zdefiniowania samego zjawiska cały czas jest on niezwykle trudny do udowodnienia. Ofiary mobbingu nie wiedzą gdzie go zgłosić, jak postępować po jego zgłoszeniu i jak się przed nim chronić. Mobbing w miejscu pracy to swoisty terror psychiczny, jeden z kierunków prześladowania pracownika i wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji w hierarchii zawodowej. 

Adwokat Wrocław prawo pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy traktuje mobbing jako obraźliwe zachowanie, mściwe i okrutne, upokarzające szkodzenie danemu pracownikowi lub całej grupie. Mobbing charakteryzuje się werbalizacją negatywnych komunikatów, krytyką, społeczną izolacją pracownika, ale też plotkowaniem, rozprowadzaniem nieprawdziwych i krzywdzących informacji o pracowniku. 

Tego rodzaju zachowanie preferowane przez zwierzchnika stanowi narzędzie służące do wywierania presji na pracowniku. Presja powstaje po to, by zmusić pracownika do większej efektywności pracy, wymusić na nim uległość, izolować go od innych pracowników. Do mobbingu dochodzi najczęściej wówczas, gdy miało miejsce zdarzenie, które skonfliktowało strony i w konsekwencji następuje szykanowanie pracownika. 

Metody mobbingu w pracy 

Mobbing może mieć charakter bezpośredni i pośredni. W drugiej technice, pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu z szykanującą go osobą, dotykają go raczej skutki nieetycznych i zamierzonych działań przełożonego. Mobbing wyraża się poprzez: 

Upokarzanie pracownika techniką:

 • zniesławiania go
 • wyśmiewania publicznego
 • sarkazmu
 • publicznego krytykowania wyglądu

Zastraszania pracownika techniką:

 • zakazu robienia przerw pod karą wyrzucenia z pracy
 • gróźb
 • wulgaryzmami
 • przemocą fizyczną
 • straszeniem zwolnieniem z pracy
 • pracą nadliczbową

ale też:

 • pomniejszając kompetencje pracownika
 • izolując go
 • poniżając
 • utrudniając wykonywanie obowiązków w pracy

Prawo pracy Wrocław

Na gruncie polskiego prawa pracy mobbing w pracy jest cały czas pojęciem nowym, dlatego nie dorobiło się jeszcze jasno określonych kryteriów, które umożliwiłyby bezstronnie oddzielić zjawisko mobbingu od relacji stosunku pracy, dyscypliny w pracy czy egzekwowania poleceń. Niemniej polskie sądy coraz surowiej karzą sprawców mobbingu w pracy zasądzając na ich niekorzyść wysokie odszkodowania. 

Najsurowsze na świecie prawo  penalizujące mobbing ma Francja. Tamtejsze sądy nie tylko karzą sprawców wysokimi grzywnami, ale zamykają ich w więzieniach. Tak wysokie kary wynikają z prowadzonych we Francji długoterminowych badań nad zjawiskiem mobbingu potwierdzających dalekosiężne skutki, jakie mobbing wywiera na jego ofiarach. Osoby poddawane mobbingowi w długim okresie czasu płacą za to utratą zdrowia, dobrego samopoczucia a nawet próbami samobójczymi. 

Mobbing w pracy można udowodnić, poprzez staranne gromadzenie dowodów bezpośrednich i pośrednich. Należy spisywać każdy akt przemocy, której dopuszcza się zwierzchnik, każdą próbę nękania. Dobrym dowodem będą nagrania czy zdjęcia dokumentujące zjawisko mobbingu w pracy.