Stwierdzenie nabycia a odrzucenie spadku

Śmierć spadkodawcy rozpoczyna proces dziedziczenia. Następuje on wprost z mocy prawa, a jego otwarcie nie wiąże się z koniecznością wytwarzania dodatkowej dokumentacji. Spadkobiercy nierzadko są zdezorientowani i nie mają pojęcia, jakie właściwie czynności powinni podjąć, aby uzyskać prawo do schedy. Polski system prawny nie zawiera przepisu, który nakładałby na nich jakiekolwiek obowiązki z tym związane. Rodzi się zatem pytanie – co to jest stwierdzenie nabycia spadku? W jakich sytuacjach może się przydać?

Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest i kiedy może okazać się niezbędne?

Zgromadzony przez zmarłego majątek przechodzi z mocy prawa na jego spadkobierców. Dziedziczenie rozpoczyna się z chwilą śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku jest dokumentem jedynie poświadczającym stan faktyczny. Wydawany jest przez właściwy sąd i stanowi potwierdzenie, iż do dziedziczenia doszło. Jego posiadanie nie jest ani wymagane, ani konieczne. Do czego zatem służy? W ramach postępowania przed sądem dochodzi do wyjaśnienia i usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, które powstały w rezultacie otwarcia spadku, takich jak np.:

  • ustalenie ostatecznego kręgu spadkobierców,
  • udział poszczególnych osób w dziedziczeniu schedy,
  • uwzględnienie w procedurze ewentualnych aktów zrzeczenia się praw do spadku przez uprawnione do tego osoby (odrzucenie spadku).

Dokument tego rodzaju może zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku najczęściej związany jest z istotnymi przeszkodami, które uniemożliwiają załatwienie sprawy u notariusza – przykładową przyczyną może być zanegowanie testamentu przez któregokolwiek spadkobiercę, np. ważności lub autentyczności ostatniej woli zmarłego. Obowiązujące przepisy nie zawierają ram czasowych na złożenie takiego wniosku, dlatego też nastąpić może kilka lat po zgonie spadkodawcy.

Sąd może wydać orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, aczkolwiek wymaga to wcześniejszego złożenia stosownych oświadczeń – odrzucenia albo przyjęcia schedy – przez wszystkich spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku – w jakich sytuacjach może się przydać?

Uzyskanie statusu spadkobiercy jest wymagane w niektórych przypadkach związanych z zarządzaniem mieniem, np. wtedy, gdy odziedziczoną nieruchomość spadkobierca zechciałby na swój wniosek wpisać do księgi wieczystej. Przepisy zakładają obowiązek ujawnienia praw do nieruchomości przez właściciela – zaniechanie tej czynności powiązane jest z ewentualnym wymierzeniem grzywny. Rzeczony dokument, który potwierdza następstwo prawne po spadkodawcy jest przydatny również w sytuacjach, kiedy to spadkobierca zechciałby m.in. sprzedać nieruchomość, bądź też dochodzić swoich roszczeń wobec dłużników spadkodawcy. Porady prawne i pomoc adwokata znacząco ułatwią orientację w kolejnych procedurach związanych z dziedziczeniem, a szczególnie pożądane są w trudnych i skomplikowanych przypadkach.

Więcej na temat spadków dowiesz się na stronie Adwokatów: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – komu przysługuje prawo do jego złożenia?

Kodeks Cywilny określa, iż stwierdzenie przez sąd nabycia spadku przez spadkobiercę odbywa się na wniosek osoby, która posiada w tym interes prawny. W świetle przepisów uprawnienie to przysługuje zatem:

  • spadkobiercom
  • następcom prawnym spadkobierców
  • wykonawcy testamentu
  • uprawnionym do zachowku
  • wierzycielom spadkodawcy lub spadkobiercy
  • zapisobiercom

Złożenie wniosku następuje w sądzie rejonowym – właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Jeśli adresu spadkodawcy nie można ustalić, wówczas właściwym sądem jest ten, w którym – w całości lub w części – znajduje się majątek spadkowy.

Dodaj komentarz