Koszty rozwodu – Prawnik, opłaty sądowe

    Rozwód jest zawsze dużym przeżyciem dla małżonków oraz ich dzieci, ponadto koszty przeprowadzenia procedury rozwodowej w sądzie wymagają sporych nakładów finansowych. Trzeba zadecydować, czy sporządzenie pozwu zostanie wykonane samodzielnie, czy zostanie to powierzone adwokatowi. Najczęściej ludzie udają się do kancelarii prawniczej, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy przy sporządzeniu pozwu. A jeżeli między małżonkami jest konflikt i nie mogą dojść do porozumienia odnośnie opieki na dziećmi, wypłacania alimentów, sprawiedliwego podziału majątku, adwokat okazuje się nieodzowny.

Ile kosztuje rozwód?

    Korzystając z usług adwokata i powierzając mu reprezentowanie swoich interesów w sądzie, czyli ustanowienia go pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej trzeba liczyć się z odpowiednimi kosztami. Wynagrodzenie pełnomocnika jest uzależnione od miejsca zamieszkania oraz złożoności sprawy. Jednak najniższy koszt związany z pełnomocnictwem zagwarantowany w przepisach wynosi 720 złotych (netto). Dotyczy to najprostszych spraw przy rozwodzie bez orzekania o winie, natomiast w przypadku ustalania strony winnej rozpadu małżeństwa koszt zatrudnienia pełnomocnika wynosi 1080 złotych (netto). Trzeba mieć, świadomość, że przy sprawach skomplikowanych wymagających zbierania dowodów winy, przesłuchiwania świadków koszt może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.

Ile wynosi opłata sądowa przy sprawie rozwodowej?

   Analizując, ile kosztuje rozwód, trzeba wziąć także pod uwagę, koszty sądowe, które muszą zostać uiszczone. Opłata sądowa została ustalona na kwotę 600 złotych i należy ją wpłacić w ciągu sześciu dni od daty złożenia pozwu w sądzie. W przeciwnym wypadku pozew zostanie oddalony. Przy niektórych okolicznościach można starać się o zwolnienie z opłaty sądowej. Jeżeli rozwód będzie rozpatrywany bez orzekania o winie, połowa kosztów opłaty (300 złotych) trafi do powoda, pozostała suma zostanie równo podzielona między małżonków (po 150 złotych). Inaczej jest, gdy rozwiązanie małżeństwa ma nastąpić z orzekaniem o winie, w takiej sytuacji, całą kwotę (600 złotych) będzie musiała pokryć strona uznana za winną rozpadu małżeństwa.

Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem rozwodu?

   Do sprawy rozwodowej mogą dojść inne wnioski takie jak: ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dzieci, podział majątku wspólnego, opinie rzeczoznawców, a to wszystko wiąże się z wyższymi kosztami. I tak:

 • Przyznanie alimentów – opłata to 5% wysokości zasądzonej sumy. Jedynie rozprawa o alimenty bez sprawy rozwodowej jest wolna od kosztów.   
 • Podział majątku – opłata sądowa to 300 złotych w przypadku zgodności małżonków, co do sposobu podziału majątku. Jeżeli między małżonkami jest konflikt i podziałem będzie zajmował się sąd, opłata sądowa wyniesie 1000 złotych.
 • Eksmisja małżonka z mieszkania – orzeczenie wydane przez sąd opłata to 200 złotych.
 • Ustalenie odwiedzin dziecka – opłata 40 złotych.
 • Odpis orzeczenia sądowego – 6 złotych za jedną stronę.

    W przypadku konieczności przedłożenia opinii z Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego w sprawie władzy rodzicielskiej koszt wyniesie od 300 do 500 złotych. Jeżeli opinia nie będzie wystarczająca i zostanie ustalony kurator, jako osoba nadzorująca kontakty z dzieckiem, koszty znacznie wzrosną (nawet kilka tysięcy złotych).

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych?

    Jeżeli brakuje funduszy na uzyskanie rozwodu na drodze sądowej, powód może ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. W takim przypadku należy złożyć stosowany wniosek, przedłożyć zaświadczenie ukazujące sytuację materialną, która niepozwala dokonać opłat. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli powód otrzyma taką zgodę, ale sąd orzeknie jego winę za rozpad małżeństwa, będzie on musiał pokryć wszystkie koszty sądowe, również te poniesione przez drugą stronę.

Weksel – czym jest i do czego służy?

Dosyć często można usłyszeć, że kredyt jest zabezpieczony wekslem, lub ktoś zapłacił za coś wekslem. Czym jednak jest weksel i kiedy można się nim posługiwać? W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na ten temat.

Czym jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym jedna ze stron zgadza się na bezwarunkową zapłatę określonej sumy w danym terminie drugiej ze stron. Tak więc zapłata nie jest zależna od innych czynników (np. umowa). W Polsce zasady obrotu oraz wystawiania weksli regulowane są w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe. Weksel jest dobrym sposobem np. na zabezpieczenie się przed niespłacaniem udzielonego kredytu. Osoba, która posiada weksel, w łatwy sposób może dochodzić swoich praw majątkowych na drodze sądowej.

Weksel – uczestnicy

Prawo wekslowe szczegółowo opisuje strony uczestniczące w wekslach. Są to:

 • Trasant – strona wystawiająca weksel;
 • Trasat – osoba, która zgadza się na bezwarunkową zapłatę kwoty oznaczoną na wekslu;
 • Reminent – pierwsza osoba, której wypłaca się sumę wekslową;
 • Akceptant – jest to trasat, który podpisał i zaakceptował weksel;
 • Domicylant – bank, w którym ustalono zapłatę weksla.

Decydując się na weksel, warto przed spisaniem tego dokumentu skontaktować się z profesjonalistami w dziedzinie prawa gospodarczego – kancelaria prawa gospodarczego Poznań.

Weksel – elementy dokumentu

Weksel musi zawierać kilka podstawowych informacji według prawa wekslowego:

 1. nazwa “weksel” w języku, w jaki wystawiono dokument;
 2. dokładna suma pieniężna, którą trasat zgadza się wypłacić;
 3. wskazanie trasata;
 4. wyznaczenie terminu płatności;
 5. oznaczenie miejsca (domicylant);
 6. wskazanie reminenta;
 7. data i miejsce wystawienia weksla;
 8. podpis wystawcy weksla.

Weksel in blanco – czym jest?

Ten typ weksla jest wypełniony tylko w części. Pomija się w nim takie dane jak np.: kwotę do spłaty lub terminu zapłaty. Weksel in blanco posiada podpis wystawcy lub akceptanta. Taki typ weksla jest dobrym zabezpieczeniem tylko dla jednej ze stron. Wystawiany weksel in blanco powinien być objęty dodatkowym porozumieniem (deklaracją wekslową), w którym obie strony ustalają jak i kiedy mają uzupełnić brakujące elementy weksla.

W jakim celu wystawia się weksle?

Weksel posiada kilka zastosowań. Funkcje weksla są następujące:

 • kredytowa – termin zapłaty udzielonego kredytu zostaje odroczony na termin wyznaczony przez weksel – wysokość spłaty może różnić się od udzielonego kredytu;
 • płatnicza – przy zakupie różnego rodzaju towarów i usług. Weksel nie jest uznawany za zapłatę (płatność następuje dopiero przy zapłacie sumy wekslowej);
 • obiegowa – przenoszenie praw wekslowych z jednej osoby na drugą;
 • gwarancyjna – weksel zwiększa pewność wykonania zobowiązań.