Przechodzę na emeryturę- co muszę wiedzieć?

Osiągniecie określonego wieku emerytalnego to nie jedyny czynnik, który decyduje o przyznaniu emerytury. Przekonują się o tym w szczególności osoby, którym zależy na otrzymaniu tego świadczenia w niedługiej przyszłości. Sama emerytura stanowi comiesięczne świadczenie, jakie otrzymuje pracownik, który osiągnął określony ustawą wiek emerytalny. Na poczet tych wypłat zatrudniony w trakcie wykonywania pracy zawodowej przekazuje część wynagrodzenia, jakie otrzymuje od swojego pracodawcy. Procent od wynagrodzenia wędruje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niższy wiek emerytalny?

Niewiele osób wie, że w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach mogą ubiegać się o świadczenie, jakim jest emerytura pomostowa. Ustawodawca określa, że o pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się w szczególności przedstawiciele takich zawodów, jak hutnicy, górnicy, rybacy morscy, a nawet tancerze. Wówczas obniża się znacząco wiek emerytalny, jaki należy osiągnąć w momencie ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej. Dla mężczyzn jest to 60 rok życia, a dla kobiet 55 rok życia.

Co, jeśli stracę pracę?

Ci, którzy stracili pracę na chwilę przed otrzymaniem emerytury nie muszą się martwić. Ustawodawca przewidział, że w sytuacjach niezależnych od zatrudnionego, a więc między innymi w trakcie ogłoszenia upadłości zakładu pracy zatrudniony po osiągnięciu określonego okresu składkowego może ubiegać się o tak zwane świadczenie przedemerytalne. Szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w tym zakresie określone są w przepisach.

Czym jest faktura proforma?

Obecny w Polsce system księgowy jest bardzo skomplikowanym powiązaniem przepisów i praw, których należy przestrzegać. Mowa przede wszystkim o składaniu odpowiednich deklaracji do urzędów, czy odprowadzaniu podatków. Te w głównej mierze dotyczą osiąganych dochodów, od których co miesiąc należy odprowadzić należną państwu kwotę. Podstawą do jej zapłaty są wystawiane faktury sprzedaży, jednakże nie każda z nich zobowiązuje do odprowadzania podatków. O czym w szczególności mowa?

Ważna wiedza księgowa

O tym, że istnieją faktury, od których nie należy odprowadzać podatków do urzędów powinni wiedzieć nie tylko księgowi. Faktura proforma, bo o niej mowa nie stanowi w imię przepisów podstawy podatkowej. Należy ona do form składania oferty handlowej, a to znaczy, że wystawiana jest dla potencjalnych kontrahentów i nie oznacza dla nich obowiązku zapłaty określonej kwoty, a jedynie informuje ich o koniecznych do zapłaty pieniądzach w przypadku dopięcia transakcji. Faktura ta powinna mieć określoną budowę, która cechuje tego typu dokumenty. O czym mowa?

Jaki jest układ faktury?

By faktura zakwalifikowana była do grupy, w której nie należy odprowadzać podatków musi posiadać odpowiednią formę. W nagłówku powinno być jasno wskazane, że dokument ma charakter faktury proforma. Oprócz tego w skład tego pisma wchodzi data oraz miejsce wystawienia, a także strony, których dokument dotyczy. Warto wskazać, jakie towary są potencjalnie sprzedawane, a także jaka jest ich cena. Dopiero wówczas wystawienie faktury nie tworzy obowiązku podatkowego.

Początkujący pracodawca

Choć wydawać by się mogło, że bycie własnym szefem jest o wiele prostsze, niż pracowanie na czyjś rachunek, to posiadana przez pracodawców wiedza musi być o wiele większa, niż u szeregowych pracowników. Mowa w szczególności o tych przedsiębiorcach, którzy decydują się na zatrudnianie innych w prowadzonych przez siebie firmach. Istnieje wiele kwestii, o których warto się dowiedzieć, a my prezentujemy kilka z nich.

Czym jest urlop ojcowski?

Niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że narodziny dziecka w rodzinie pracownika to nie tylko przywilej urlopowy dla matek. W Polskim Kodeksie pracy funkcjonuje zapis uprawniający do otrzymania dni wolnych także panów. Urlop ojcowski jest niczym innym, jak odpoczynkiem od wykonywania obowiązków zawodowych przez okres dwóch tygodni. Z prawa tego można skorzystać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka, a pracodawca, który otrzyma wniosek urlopowy powinien go bezwzględnie spełnić.

Jak wypowiedzieć umowę?

Inną kwestią, związaną z zatrudnianiem dodatkowych rąk do pracy jest kończenie zatrudnienia. Można to zrobić na bazie wielu dróg, do których należy między innymi wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Pracodawca powinien dokładnie znać budowę dokumentów kończących zatrudnienie, a także konsekwencje następujące po ich podpisaniu. Okazuje się bowiem, że nie każdy przedsiębiorca wie dokładnie, jak zachować się po zakończeniu stosunku pracy swoich podwładnych. Wówczas dochodzi do nieprzyjemnych sytuacji, które mogą zakończyć się na drodze sądowej.

Często używane umowy: darowizna auta

Wydawać by się mogło, że jako właściciele majątku mamy prawo dysponować nim w dowolny sposób. Tymczasem przepisy prawa polskiego ściśle regulują kanały przekazywania własnego majątku osobom trzecim. Między innymi dlatego w naszym kraju ustanowiona została instytucja darowizny, której prawidłowe sformułowanie jest bardzo ważne dla jej funkcjonowania. W jaki sposób napisać umowę darowizny, by weszła ona w życie i obowiązywała?

Jak napisać umowę?

Podstawowym elementem umowy darowizny, której przedmiotem jest samochód powinny być data i miejsce podpisania dokumentu oraz szczegółowe oznaczenie osób podpisujących umowę. Ponadto ważny element to dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli zawarcie nazwy samochodu, jego numerów rejestracyjnych, czy roku produkcji. Dodatkowo warto określić także wartość przedmiotu darowizny, a także dzień, z którym wchodzi ona w życie. Ważne będą również oświadczenia darczyńcy i obdarowywanego o byciu właścicielem przedmiotu oraz o jego przyjęciu. Umowa darowizny samochodu sporządzona w ten sposób powinna zostać podpisana przez strony.

Co może być przedmiotem darowizny?

Pojęcie darowizny oznacza przeniesienie własności z przedmiotu należącego do darczyńcy na obdarowywanego. Mowa o nieodpłatnym porozumieniu zawartym między stronami. Sama umowa darowizny może dotyczyć dowolnej części majątku, a więc nie tylko samochodu. Bardzo często przekazywanie majątku na drodze darowizny dotyczy także nieruchomości. Z samym pojęciem darowizny w bliskim stopniu wiąże się pojęcie zachowku, jednakże na temat jego funkcjonowania warto poświęcić oddzielny artykuł.