Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Kodeks pracy rozróżnia sposoby rozwiązania stosunku pracy w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy i powodu jej zakończenia między pracownikiem a pracodawca.

Biorąc pod lupę ten podział można zaznaczyć, że stosunek pracy może być rozwiązany na skutek rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia , oświadczenie woli jednej ze stron bez zachowanego okresu wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki była umowa zawarta, z dniem zakończenia pracy, dla jakiej wykonania zawarto umowę. Umowa o prace na okres próbny ustaje z dniem upływu terminu na jaki ja zawarto, a wcześniej rozwiązana może być za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie

Oświadczenie w tej sprawie każdej ze stron należy zawrzeć na piśmie. Jeśli nie zostaje zachowany okres wypowiedzenia wynikający z przepisów (art. 52 k.p) zachodzić musza przesłanki, m.in. ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie trwania umowy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania danej pracy, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika dłuższej niż 1 miesiąc. Pracownik nie musi zachować okresu wypowiedzenia, jeśli np. zaświadczeniem lekarskim udokumentuje, że nie może wykonywać pracy na danym stanowisku bez uszczerbku na zdrowiu a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy, jaka mógłby świadczyć.

Inne formy rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy nawiązany inaczej, niż w oparciu o umowę o prace może zostać rozwiązany w innej formie. W przypadku powołania to odwołanie, z wyboru – to wygaśnięcie mandatu, mianowanie, spółdzielcza umowa o prace na wniosek albo np. przez wykluczenie członka spółdzielni itp.

2 komentarze

  • Kasiutek

    Przyznam, że nie wiedziałam o możliwości wypowiedzenia umowy przez pracownika w przypadku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania danej pracy. Przydatna informacja.

  • MarkoPolo

    Najbezpieczniej jest rozstawać się z pracodawcą w zgodzie – nigdy nie pale mostów za sobą, a kilka razy zmieniałem prace. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest chyba najbardziej popularne, poza wygaśnięciem umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *