Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Kodeks pracy rozróżnia sposoby rozwiązania stosunku pracy w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy i powodu jej zakończenia między pracownikiem a pracodawca.

Biorąc pod lupę ten podział można zaznaczyć, że stosunek pracy może być rozwiązany na skutek rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia , oświadczenie woli jednej ze stron bez zachowanego okresu wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki była umowa zawarta, z dniem zakończenia pracy, dla jakiej wykonania zawarto umowę. Umowa o prace na okres próbny ustaje z dniem upływu terminu na jaki ja zawarto, a wcześniej rozwiązana może być za wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie

Oświadczenie w tej sprawie każdej ze stron należy zawrzeć na piśmie. Jeśli nie zostaje zachowany okres wypowiedzenia wynikający z przepisów (art. 52 k.p) zachodzić musza przesłanki, m.in. ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie trwania umowy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania danej pracy, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika dłuższej niż 1 miesiąc. Pracownik nie musi zachować okresu wypowiedzenia, jeśli np. zaświadczeniem lekarskim udokumentuje, że nie może wykonywać pracy na danym stanowisku bez uszczerbku na zdrowiu a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy, jaka mógłby świadczyć.

Inne formy rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy nawiązany inaczej, niż w oparciu o umowę o prace może zostać rozwiązany w innej formie. W przypadku powołania to odwołanie, z wyboru – to wygaśnięcie mandatu, mianowanie, spółdzielcza umowa o prace na wniosek albo np. przez wykluczenie członka spółdzielni itp.

Umowa o pracę – warto wiedzieć

Mimo, że najbardziej pożądana jest przez pracownika umowa o prace, to od kilku lat coraz częściej zawierane są  umowy cywilnoprawne, które nie dają pracownikom tylu przywilejów.

Zatrudnienie w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, zatem umowy o pracę, zobowiązuje pracownika do wykonywania na rzecz pracodawcy określonej pracy, a z kolei pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za tę pracę. Definicja stosunku pracy wynikająca z art. 22 k.p. określa sam stosunek, bez względu na nazewnictwo umowy. Zatem czy zawarta umowa jest cywilnoprawna czy tez oparta o przepisy prawa pracy decyduje sposób i warunki, w jakich jest wykonywana.

Umowa  o pracę poza określeniem stron umowy, rodzaju umowy i daty zawarcia, warunków pracy i płacy może dodatkowo zwierać i inne zapisy, bardziej szczegółowe. Niemniej konieczne jest oznaczenie w niej rodzaju pracy (stanowisko bądź zawód), miejsce świadczenia pracy (miejsce konkretne bądź obszar działania), wynagrodzenie wraz z dodatkowymi składnikami zmiennymi, wymiar czasu pracy i dzień jej rozpoczęcia.

Rodzaje umów o pracę

Istnieją umowy na czas określony (w tym na czas zastępstwa) i nieokreślony. Rzadko już stosowane są umowy na okres próbny.

Przywilejami pracownika jest płatny urlop wypoczynkowy, prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odpraw i ekwiwalentów i wielu innych należności pieniężnych, w różnych sytuacjach.

Zakończenie pracy

Zwykle ustanie stosunku pracy poprzedzone jest wypowiedzeniem umowy o pracę. To jak wcześniej takie wypowiedzenie trzeba złożyć jest zależne właśnie od rodzaju umowy o prace i okresu zatrudnienia w firmie.