Zostałaś zwolniona po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego? Pracodawca nie wyraził zgody na urlop wychowawczy?

Prawo pracy chroni kobiety nie tylko przez okres ciąży, ale również po porodzie.

 

Podstawowym atutem umowy o pracę jest zakaz zwalniania kobiet w ciąży.

Beż względu na to czy jest to umow ana czas okreslony czy też nieokreslony, pracodawca nie ma prawa zwolnić ciężarnej. W sytuacji gdy zawarta została umow ana czas określony i termin jej zakończenia przypada przed porodem, umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu.

 

Urlop macierzyński

 

Młodej mamie przysługuje urlop macierzyński tylko w sytuacji kiedy jej umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, lub kończy się  w trakcie tegoż urlopu.

Urlop macierzyński jest przydzielany na określony  okres czasu zgodnie z przepisami kodeksu pracy zarówno mamie jak i tacie. W zależności od tego, który z rodziców złoży odpowiedni wniosek.

 

W świetle prawa rodzic, który chce wrócić do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego ma ku temu pełne prawo, które niestety bardzo często nie jest przestrzegane przez pracodawców.

Prawo jasno określa, w jakich wyjątkowych sytuacjach pracodawca może wypowiedzieć umowę po urlopie macierzyńskim. Dlatego zanim zdecydujemy się na zgłoszenie sprawy do PiP-u, warto zasięgnąć chociażby  porady prawnika online, aby upewnić czy pracodawca na pewno nie ma prawa do rozwiązania umowy.

 

Urlop wychowawczy

 

Na urlop wychowawczy decyduje się najmniej kobiet, gdyż nie otrzymuje się za ten okres wynagrodzenia. Jednak czas ten liczony jest jako składkowy.

Należy pamiętać o tym, iż pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu wychowawczego.

Pracujesz na umowę o pracę, ale nie do końca wiesz do czego cię ona zobowiązuje a co gwarantuje?

Prawo pracy w ostatnich latach dość mocno się zmieniło, na plus dla pracownika. Jednak nie do końca wszyscy wiemy, czego tak naprawdę te zmiany dotyczą, co niestety przez wielu pracodawców jest wykorzystywane.

Umowa o pracę czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

 

Umowa musi być sporządzona pisemnie w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Rodzaje umów o pracę:

umowa na czas nieokreślony,

umowa na czas określony

Największe zmiany dotyczą okresu trwania umów o pracę. Dzięki wprowadzonym zapisom w 2016 roku umowa na czas określony, może być przedłużana max 3 krotnie i w okresie nie dłuższym niż 33 miesiące. Po tym czasie musi zostać zmieniona przez pracodawcę w umowę na czas nieokreślony.

 

Wady i zalety umowy o pracę.

 

Taka forma zatrudnienia gwarantuje nam stałość miesięcznego wynagrodzenia oraz płatny urlop, naliczany według przepisów kodeksu pracy.

Jednak aby skorzystać z urlopu, należy przedłożyć odpowiednio wcześniej pismo z prośbą o jego udzielenie a w sytuacji  absencji, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę.

Obowiązuje nas również adekwatny do stażu pracy okres wypowiedzenia, który dotyczy obu stron. Może on wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy.

 

Umowa o pracę jako jedyna gwarantuje nam wynagrodzenie na czas choroby, oczywiście udokumentowany odpowiednim drukiem L- 4.